Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

Го споделуваме одговорот/,,ТОЛКУВАЊЕТО”, добиен од МТСП (МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА), коj е во врска со двата Дописа, кои ЗИЗ Тутела ги достави до МТСП, и тоа :

1.Допис реакција за начин на дoнесување на нов Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа , објавен во Службен весник на РСМ бр. 275 од 27.12.2019г., и

2.Допис барање за унифицирано толкување и применување на одредбите од Правилникот за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа, објавен во Службен весник на РСМ бр. 275 од 27.12.2019г..

ОДГОВОРОТ/,,ТОЛКУВАЊЕТО” можете да го превземете овде:

Дописите на кои е одговорено/ТОЛКУВАНО можете да ги превземете на следните линкови:

  1. https://tutela.org.mk/2020/01/09/

2. https://tutela.org.mk/2020/01/22/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *