Меѓународна организација на трудот – Признавајќи го големиот предизвик со кој се соочуваат владите, работодавачите, работниците и целото општество ширум светот во борба против пандемијата со COVID-19, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа во 2020 година ќе се фокусира на решавање на појава на заразни болести при работа, фокусирајќи се на COVID- 19 пандемијата.

https://www.ilo.org/…/world-…/WCMS_739669/lang–en/index.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *