Согласно заклучокот на комисијата за заразни болести донесен на седницата на ден 24.06.2020 година, за продолжување на спроведување на здравствени прегледи, Министерот за здравство донесе Решение бр. 17-2614/2 од 01.07.2020 г. со кое се одобри продолжување на вршење на здравствени прегледи (систематски, претходни, насочени и периодични) на вработените.

Решението може да го превземете на следниот линк http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/Reshenie-01.07.2020.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *