THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS
http://www.european-safety-engineer.org

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ ЗА ЗАШТИТА ТУТЕЛА, Скопје – ASSOCIATION OF SAFETY ENGINEERS TUTELA
www.tutela.org.mk  

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА 28-ми АПРИЛ, Скопје – WORK SAFETY ASSOCIATION 28 APRIL

Почитувани членови на ЗИЗ ТУТЕЛА, колеги заштитари,

Чест ни е да Ве поканиме за учество како слушатели и/или како автори на вебинарот, кој ќе се организира од страна на трите Здруженија.

Согласно Агендата на активности, повелете упатствата за пријава и изработка на презентација и автори на презентации.

Авторите од РС Македонија, со положен стручен испит за БР, ќе добијат Потврда за учество на обука, согласно Правилникот. (Правилник за начинот на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа и формата и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување (Сл. Весник на Р.М.41/14).

Подготовката на презентацијата и самото презентирање ќе биде на мајчин јазик за сите учесници на вебинарот.

Ви посакуваме пријатен и безбеден ден.

д-р Јосип Таради, Претседател на ESSE
м-р Дејан Ангеловски, Претседател на ЗИЗ Тутела, Скопје
м-р Благоја Богоевски, Претседател на ЗБР 28-ми АПРИЛ, Скопје

THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS is an official partner of the 2020-2022 Healthy Workplaces Campaign “LIGHTEN THE LOAD” of European Agency for Safety and Health at Work.

ASSOCIATION OF SAFETY ENGINEERS TUTELA, SKOPJE IS A SUPPORTER OF THE CAMPAIGN “LIGHTEN THE LOAD” of European Agency for Safety and Health at Work.

https://healthy-workplaces.eu/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *