Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари

Меѓународната организација на трудот направи три свои апликации за мобилни телефони ( android и ios)  и таблети достапни на македонски јазик. На следниве страници имате линкови до соодветната верзија од apple store и playstore:

Апликација со контролни точки за спречување на стресот на работа  – https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_672183/lang–en/index.htm

Апликација за ергономски контролни точки  –  https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_646862/lang–en/index.htm

Апликација за ергономски контролни точки во земјоделството-   https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_672799/lang–en/index.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *