Во првата фаза од повикот „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2018/2019 година, за избор на најдобрите литературни творби на тема БЗР, изработени од учениците од Р.С. Македонија, повик, кој за прв пат се одржува, со тенденција да стане традиционален , апликација поднесоа учениците од следните Основни училишта:

ООУ ,,Страшо Пинџур”, с.Соколарци

ООУ ,,25 Мај”, Скопје

OOУ ,,Алаксандар Здравковски”, Јегуновце

ООУ “Орце Николов”, с.Ињево, Радовиш

ООУ „Гоце Делчев“, с.Љубанци, Бутел

ООУ „Димката Ангелов Габерот“, с.Ваташа

ООУ „Кирил и Методиј“, Стојаково

ООУ „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари

ООУ ,,11 Октомври”, Скопје

ООУ ,,Вера Јоциќ”, Гази Баба

ООУ ,,Гоце Делчев”, Прилеп

ООУ ,,Даме Груев”, Битола

ООУ ,,Димче Ангелов Габерот”, Демир Капија

ООУ ,,Никола Вапцаров”, Струмица

ООУ ,,Никола Карев”, Радовиш

ООУ ,,Партенија Зоографски”, Скопје

ООУ ,,Св. Кирил и Методиј”, Битола

ООУ ,,Св.Климент Охридски”, Македонски Брод

ООУ ,,Св.Наум Охридски”, Охрид

ООУ ,,Св.Кирил и Методиј“, Иловица

ООУ ,,Гоце Делчев”, н.Илинден

ООУ „Браќа Миладиновци“, Скопје

ООУ „Св. Кирил и Методиј“, с. Бучин, општина Крушево

ООУ „Славејко Арсов“, Штип

ООУ „Григор Прличев“, Охрид

ООУ ,,Љубен Лапе”, Аеродром

ООУ „Браќа Рамиз-Хамид“, Скопје

ООУ „Гоце Делчев“, Виница

ООУ ,,Св.Климент Охридски”, Охрид

ЦОУ ,,Христо Узунов”, Другово,  Кичево

Како проект ,, БЗР од мали нозе”, е одобрен и од страна на Министерството за образование и наука (број 12-3216/4 од 12.04.2019 г.) и Бирото за развој на образованието, како настан, за подигање на јавната свест за градење на култура за -безбедност и здравје од најмала училишна возраст кај учениците.

Заклучно со крајниот рок за поднесување, поднесени се вкупно 176 творби, од кои 129 песни и 47 раскази.

Во втората фаза, следи комисиско разгледување на пристигнатите творби и избор на најдобрите, кои ќе бидат објавени на настан кој ќе се организира на ден 24.04.2019 година, по повод одбележувањето на 28 Април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа.

ПРОДОЛЖУВАМЕ, ЗА БЗР СЕ РАБОТИ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *