Почитувани колеги,

Излезе новиот Правилник за занаци за безбедност и здравје при работа.

Правилникот е објавен во Сл.Весник на РС Македонија број 107 од 28.05.2019 година.

Правилникот можете да го симнете од страната на МТСП или на овој линк:

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/New%20node/10.6_bzr_pravilnik.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *