Почитувани членови на ЗИЗ ТУТЕЛА, колеги заштитари

Следејки ги актуелните случувања во поглед на ширењето на COVID-19, изготвен е флаер со кратки базични информации и препораки за превземање на мерки и постапки со цел спречување на ширењето или ублажување на последиците по здравјето на вработените на нивните работни места, како и други флаери кои можете да ги искористите за aктуелната ситуа

Мерки и препораки на Мнистерствата
https://vlada.mk/covid19#ministries

НАЈНОВИ-АКТУЕЛНИ Протоколи кои произлегуваат од Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот
https://vlada.mk/protokoli-koronavirus

Уредби со законска сила за спречување на ширењето на КОВИД-19
https://vlada.mk/uredbi-covid19

ФЛАЕРОТ МОЖЕ ДА ГО ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ:

Почитувани, Ви го претставуваме Водичот за работодавачи за управување на работното место за време на КОВИД – 19 кој го подготви Бизнис Конфедерација на Македонија со Меѓународната организација на трудот. (
Ги охрабруваме сите заинтересирани компании да го преземат документот кој содржи насоки и совети како работодавачите да го заштитат работното место, како да се заштитат од отпуштање на работници, како да ја регулираат работата од дома и безбедноста и здравјето при работа за време на пандемијата КОВИД – 19, а сето тоа согласно важечките национални закони и мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија.

ФЛАЕРИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ:

ФЛАЕРИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ:

ФЛАЕРИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ:

ФЛАЕРИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ:

ФЛАЕРИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ:

ФЛАЕРИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ: (извор: www.iph.mk)

  • Дополнителни поопширни информации за COVID-19 може да прочитате и на страната на :

Влада на РС Македонија: https://vlada.mk/covid19

Министерство за здравство на РСМ: http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

Институт за јавно здравје: http://www.iph.mk/sostojba-so-covid-19-vo-severna-makedonija-i-svetot-23-3-2020/

Министерство за внатрешни работи на РСМ https://mvr.gov.mk/kategorija/covid19

Светска здравствена организација:https://www.who.int/

ЈЗУ Институт за медицина на труд: http://imt.mk/

Министерство за труд и социјална политика: http://www.mtsp.gov.mk/

Дополнување на листата на дијагнози на хронични состојби за кои важи ослободување од работа како превенција од ширење на COVID-19: http://www.mtsp.gov.mk/covid-19-ns_article-mtsp-dopolnitelna-lista-na-dijagnozi-na-hronicni-sostojbi-za-koi-vazi-osloboduvanje-od-rabota-kako-p.nspx

Листа на дијагнози на хронични состојби за кои важи ослободување од работа како превенција од ширење на COVID-19: http://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mtsp-lista-na-dijagnozi-na-hronicni-sostojbi-za-koi-vazi-osloboduvanje-od-rabota-kako-prevencija-od.nspx

Потребни документи за регулирање на отсуство поради мерки за превенција од вирус COVID-19: http://mtsp.gov.mk/covid-19.nspx

OSHwiki: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

Страната korona.mk: https://www.korona.mk/

НАПОМЕНА:СИТЕ НАВЕДЕНИ ФЛАЕРИ СО ПРЕПОРАКИ СЕ ОСНОВНИ ПРЕПОРАКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД КОРОНАВИРУС (COVID-19). ИСТИТЕ СЛОБОДНО МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ И МОДИФИЦИРАТЕ СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ НА ВРБОТЕНИТЕ ВО ТЕКОТ НА РАБОТНИОТ ПРОЦЕС.

ЗА БЗР СЕ РАБОТИ! ПРОДОЛЖУВАМЕ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *