Светскиот ден за безбедност и здравје при работа 2022 година ќе се одбележи на 28 април 2022 година и ќе ја истражува темата за учество и социјален дијалог во создавањето позитивна култура за безбедност и здравје.

За време на пандемијата СОВИД-19, увидовме дека имањето силен систем за БЗР, кој вклучува значајно учество на владите, работодавачите, работниците, учесниците во јавното здравство и сите релевантни страни на национално и на ниво на претпријатија, беше од клучно значење за заштита на работните средини и заштита на безбедноста и здравјето на работниците.

Преку ефективен социјален дијалог, владите и социјалните партнери активно учествуваат во сите фази на процесите на донесување одлуки за БЗР. Ова е важно од развојот и ревизијата на политиките и регулаторните рамки за БЗР за справување со постојаните и нови предизвици за БЗР, до вистинската примена на ниво на работно место. Социјалниот дијалог не само што придонесува за подобрување на политиките и стратегиите за БЗР, туку исто така е од суштинско значење да се изгради сопственост и посветеност, олеснувајќи го патот за нивно брзо и поефективно спроведување.

На ниво на работно место, силна култура за БЗР е онаа во која правото на безбедна и здрава работна средина се цени и промовира и од раководството и од работниците. Позитивната култура за БЗР се гради низ инклузија, преку значајно вклучување на сите страни во тековното подобрување на безбедноста и здравјето при работа. На работно место со силна култура за БЗР, работниците слободно искажуваат загриженост за можните ризици или опасности за БЗР на работното место и раководството е проактивно во соработката со работниците со цел да се изнајдат соодветни, ефективни и одржливи решенија. Ова бара отворена комуникација и дијалог изграден на доверба и меѓусебно почитување.

Додека продолжуваме да живееме низ глобална здравствена криза и се соочуваме со постојани ризици за БЗР во светот на работата, мора да продолжиме да се движиме кон градење силна безбедносна и здравствена култура на сите нивоа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *