Оваа година, Светскиот ден за безбедност и здрвје при работа (28.04.2018) и Светскиот ден за борба против детскиот труд (12.06.2018) се соединуваат во заедничка кампања за подобрување на безбедноста и здравјето на младите работници и искоренување на детскиот труд.
Одбележувајќи го денот преку промоција на целите и задачите на Здружението, за само два месеца од Основачкото Собрание се случи и промоција на единственото стручно списание за безбедност и здравје при работа во Република Македонија, ТУТЕЛА.
И во иднина ЗИЗ Тутела, целата своја работа и активност ќе ја насочи кон развој и усовршување на Инженерите за заштита, верувајќи дека само на таков начин драстично ќе се подобри состојбата во областите БЗР и ППЗ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *