НАСКОРО ВО МАКЕДОНИЈА!!!

Главниот амбасадор за кампањите ,,Здрави работни места” на EUOSHA, 

НАПО е приказ на типичен работник во било која индустрија или сектор. 

Често пати, тој е изложен на заеднички опасности и ризични ситуации на работното место. 

Сепак, активно е вклучен во идентификување на ризиците и обезбедување на практични решенија.

Заедно со неговите соработници, Напо ѕвезди во серија филмови без јазик, им овозможуваат на луѓето од сите средини, култури и возрасти да се разберат и да се идентификуваат со него. 

Филмовите покриваат широк спектар на теми за безбедност и здравје при работа.

https://www.napofilm.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *