Основната цел на Меѓународното списание е да објавува висококвалитетни трудови во врска со темите наведени подолу, студии на случаи и добри практики.
Ги инкорпорираме сите заинтересирани страни (универзитетски професори, асистенти, доктори на науки и магистри, професионалци и сите други заинтересирани страни) да учествуваат во процесот на објавување.
Исто така, како дел од северно-македонската законска регулатива сите објавени трудови од лица со лиценца (безбедност при работа) ќе имаат по 10 поени.

Објавите во првиот број се бесплатни. Сите објавени трудови и процесот на објавување, ќе бидат покриени од ЗИЗ ТУТЕЛА.

____________________________________________________________________________

The basic aim of the International Journal is to publish high quality papers regarding the topics mentioned below, case studies and good practices.
We incorrage all interested parties (university proffesors, assistants, PhD and Master degree candidates, proffesionals and all other interested parties) to take a part into the publication process.
Also as a part of the North Macedonian law regulation all of the published papers by persons with licence (Safety at work) will have 10 points. The first Issues is FREE of CHARGES.

All of the published papers and publication process will be covered by TUTELA

PAPER TITLE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *