Со цел, делување во јакнењето на меѓусебната соработка, насочување на своите капацитети кон поттикнување и афирмација на областа безбедност и здравје при работа (БЗР), како и унапредување на соработката со други институции од заеднички интерес, Македонското здружение за медицина на трудот и Здружението на инженери за заштита „Тутела“ – Скопје, потпишаа Меморандум за соработка.

И со потпишувањето на овој Меморандум за соработка, ЗИЗ Тутела продолжува со процесот на интегрирање на сите чинители кои ја покриваат и делуваат во областа БЗР.

ПРОДОЛЖУВАМЕ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *