По скоро 7 годишно откажување од обврската да биде официјален национален Focal Point (https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index ) во Европската Агенција за безбедност и здравје при работа ( https://osha.europa.eu/en ), во втората половина од 2019 година, таа обврска е повторно вратена на Министерството за труд и социјална политика (МТСП) (http://www.mtsp.gov.mk/ ) .

Повеќе информации на следните линкови:

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points/north-macedonia

https://osha.europa.eu/mk/about-eu-osha/national-focal-points/north-macedonia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *