Имајки ја во предвид новонастанатата ситуација со донесувањето на Решението бр. 17-2614/2 од 01.07.2020 г. од страна на Министерот за здравство, со кое се одобри продолжување на вршење на здравствени прегледи (систематски, претходни, насочени и периодични) на вработените , на вонредна (on line) седница на Извршниот одбор на ЗИЗ ТУТЕЛА, одржана на 02.07.2020 година, во насока на заштита на работниците и работотдавачите, беше донесен едногласен заклучок, преку Допис, да се побара насока/мислење од страна на ресорното Министерство (МТСП) за изнаоѓање прифатливо правно решение за надминување на моменталната состојба со здравствените прегледи на вработените.

Доставениот допис можете да го превземете овде

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *