ИНФОРМАЦИЈА!!!

Почитувани колеги членови на ЗИЗ Тутела,

Ве информираме дека согласно последната Одлука на ИО, по одржаниот on-line состанок на ден 11.12.2020 година, донесена е Одлука на ден 22.12.2020 година, покрај веќе најавеното одржување на Третото редовно Годишно Собрание на ЗИЗ Тутела, да се одржи и бесплатна on-line обука само за членовите на ЗИЗ Тутела.

Имено по извршените консултации со претставници на надлежните институции, а во врска со валидноста на одржување на on-line обуки и признавање на добиените потврди/бодови за учество на истите, утврдено е дека правен основ за одржување на истите е член 3 точка 13 од ,,Одлуката за превентивни мерки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за позтапување за заштита на населението од заразната болест COVID-19, предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена од  03.11.2020 година”.

Првниот основ за одржување на ваков вид на обуки согласно член 16 од истоимената Одлука трае се до завршување на Пандемијата со COVID-19 проглесена од СЗО, со исклучок доколку во меѓувреме не бидат донесени дополнителни мерки и измени на истата.

БИДЕТЕ ПОЗИТИВНИ! ОСТАНЕТЕ НЕГАТИВНИ!

Со почит,

ИО на ЗИЗ Тутела

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *