На маргините на Меѓународната стручна обука МОБИЛНИ ГРАДИЛИШТА – пракса и легислатива (07.07.2021 г.), со цел за меѓусебна подршка, размена на искуство и соработка, од страна на претседателите на Здружението на инженери за заштита Тутела, Скопје, М-р Дејан Ангеловски и Здружението за безбедност и здравје при работа на Расинскиот округ – Крушевац, Р.Србија, г-дин Зоран Трајковиќ, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу двете Здруженија.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *