Информацијата е добиена од г.Цветан Ковач, Република Хрватска

По повод Националниот ден на безбедност при работа, 28 април 2022 година, во Република Хрватска, реализирани се низа на активности меѓу кои:

на г. Љубомир Пинтариќ му беше доделена наградата за животно дело за значајни резултати и достигнувања во безбедноста при работа и подобрување на безбедноста при работа во Република Хрватска

доделени се признанија за значајни достигнувања во заштита при работа и здравје на работниците при работа и подобрување на системот за заштита при работа на г-дин Иван Мелњак и г-дин Жељко Синковиќ.

Раководителот на Секторот за безбедност и здравје при работа, Марина Бориќ, истакна дека пандемијата COVID 19 е една од најголемите опасности со кои се соочиле општествата и економиите. Тоа може да се надмине само ако работиме заедно за да го запреме ширењето на болеста и да обезбедиме безбедна и здрава работна средина и за оние кои работат од дома и за оние кои работат кај работодавецот. Фокусот на јавноста, но и на професијата е „работата од дома“. Во оваа смисла, ова министерство, со поддршка на Владата на Република Хрватска, презеде низа мерки и активности за ублажување на влијанието на пандемијата врз бизнисот на претприемачите, но и врз безбедната работна средина на работниците.
„Во наредниот период во Република Хрватска ќе се промовира здравото стареење, зачувувањето на работната способност, намалувањето на здравствените проблеми поврзани со работата и создавањето безбедни и здрави услови за работа. Покрај доживотната едукација на сите чинители во областа на безбедноста и здравјето при работа, со цел да се подигне свеста за важноста од инвестирање во безбедноста при работа и да се спроведат сите неопходни мерки за безбедност и здравје при работа, таргетирани кампањи кои се насочени кон спречување на одредени ризици се на особено значење” истакна Бориќ.

Во рамки на одбележувањето на Националниот ден на безбедност при работа, беше организиран вебинар „Здравите работни места го намалуваат оптеретувањето – превенција од мускулно-скелетни нарушувања поврзани со работата“ во организација на Министерството за труд, пензии, семејство и социјална политика и поддржан од Европската агенција. за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA).

По воведното претставување на кампањата од страна на Министерството, г. Мирослав Бабиќ дипл.инж. ги презентираше активностите на трудовата инспекција од областа на заштитата при работа во врска со спроведувањето на кампањата. Трудовите инспектори учествуваат во работата на Комитетот за високи трудови инспектори на ЕУ (Senior Labour Inspectors’ Committee – SLIC) и неговите работни групи. SLIC организира размена на инспектори помеѓу националните трудови инспекторати на земјите-членки на ЕУ и разменува важни информации за прописите за заштита при работа, добрата инспекциска практика и начинот на спроведување на инспекциите, особено во однос на работата на испратените работници.

Прим.д-р.сц. Азра Хуршидиќ Радуловиќ, д-р, специјалист по медицина на труд и спорт во Хрватското здружение за медицина на трудот, извести за студијата за работа од дома за време на пандемијата COVID-19 со цел да се утврдат нови процедури, мерки, протоколи и препораки за здравствена заштита и подобрување и безбедност при работа од дома.

За поврзаноста на постурално-движечките навики и симптомите на мускулно-скелетни нарушувања кај административните работници говореше д-р. sc. Јосипа Накиќ од Кинезиолошкиот факултет во Загреб,

г-ѓа Кристина Дундовиќ, дипл.инж.безб. од факултетот во Риека презентираше анализа на ергономските услови на операторите во поштата. Беа презентирани резултатите добиени со анкетен прашалник, при што беше ставен акцент на здравствените последици од повеќечасовното седење како оператор во пошта.

Завршното предавање го одржа др. sc. Сарајко Бакса од Загребскиот колеџ за безбедност на тема определување на обемот на работа на работниците при рачно ракување со товари.

Снимката од вебинарот можете да ја проследите на следниот линк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *