Четврток, 05.05.2022 година, во хотел Континентал, Скопје, се одржа Собрание на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје.

Во присуство на 107 членови на ЗИЗ Тутела и 7 гости, во 11:35 минути започна седницата на Собранието на ЗИЗ Тутела.

Собранието го отвори и со него заседаваше Претседателот на Собранието на ЗИЗ Тутела, м-р Борче Стојчевски, со следниот предлог Дневен ред :
1. Донесување Одлука за промена на седиште на Здружението
2. Донесување на Одлука за пристапување кон измена на Статутот на Здружението
3.Донесување Одлука за измена на Статутот на Здружението
4. Донесување Одлука за усвојување на пречистен текст на Статутот на Здружението 

Дневниот ред беше едногласно прифатен од страна на присутните членови на Собранието на ЗИЗ Тутела.

Прво на присутните им се обрати Претседателот на ЗИЗ Тутела, м-р Дејан Ангеловски, кој ја образложи потребата за одржување на ова Собрание, и причините за промена на седиштето на ЗИЗ Тутела.

По обраќањето на Претседателот на ЗИЗ Тутела, точките беа ставени на гласање и едногласно усвоени од страна на присутните членови на Собранието на ЗИЗ Тутела, Скопје.

По исцрпување на точките од дневниот ред, во 11:55 часот заврши седницата на Собранието на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *